O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

|

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ที่ ๓๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ปี พ.ศ.2567