O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น