ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ อละระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแบบแผน ระดับปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »