ข่าวกิจกรรม

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หน้าศาลช้างเล่น หมู่ที่ ๑๒

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชาเสรี หมู่ที่ ๑๑

วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน คลองหินดำ หมู่ที่ ๒

วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนองกี่ หมู่ที่ ๙

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2

อ่านเพิ่มเติม »