Big Cleaning Day

|

วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการและพนักงานทุกคน ร่วมกันทำ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่ายหลังเก่า 🪠🧹🦠