ส่งพนักงานส่วนตำบล เข้าอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ฯ

|