รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566

|