ประชุมกรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

|

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ประชุมกรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระดับพื้นที่ และการมอบหมายภารกิจงานพื้นที่เป้าหมาย ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ สำนักสงฆ์น้ำตกพระยืน หมู่ 10 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร