ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ อละระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแบบแผน ระดับปฏิบัติการ

|