ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

|