ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่ายเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ. ๒๗๐๐๙ สายรพช.เก่า หมู่ที่๒ เชื่อมหมู่ที่๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|