ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

|

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย (พ.ศ. 2566 – 2570)