ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย 

|

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น