ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

|