ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง การกำาหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)

|