ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

|