ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนคุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566)

|