ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

|