ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

|