ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|