ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล

|