กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

|

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมการจัดระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R (Reuse Reduce Recycle) การรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ รีไซเคิลไปจำหน่ายผ่านการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank ) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย